Financial Results

Financial Year 2020

Finance info December 2020

Finance info Spetember 2020

Finance info June 2020

Finance info March 2020

Financial Year 2019

Finance info December 2019

Finance info Spetember 2019

Finance info June 2019

Finance info March 2019

Regulation Certificate 7 March 2019

Regulation Certificate 40 March 2019

Financial Year 2014

Finance info June 2014

Finance info March 2014

Financial Year 2013

Finance info Dec 2013

Finance info Sep 2013

Finance info June 2013

Finance info March 2013

Financial Year 2012

Finance info Dec 2012

Finance info Sep 2012

Finance info June 2012

Finance info March 2012

Financial Year 2011

Finance info Dec 2011

Finance info Sep 2011

Finance info June 2011

Finance info March 2011

Financial Year 2010

Finance info Dec 2010

Finance info Sep 2010

Finance info June 2010

Finance info March 2010

Financial Year 2009

Finance info Dec 2009

Finance info Sep 2009

Finance info June 2009